سیلندر بیضی دو طرفه رجبی

بازدید : 1160   |      

توپی درب

سیلندر ( توپی درب ) بیضی دو طرفه قفل رجبی